top of page

Algemene voorwaarden en policy

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Marie’s Projects, Beerlegemsebaan 96, 9630 Beerlegem met ondernemingsnummer BE 0801.379.950 - RPR: Beerlegem (hierna genoemd "Marie’s Projects").
Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 (0)468 19 21 47 of via het e-mailadres marie.d.orville.8@gmail.com.                                                         rekeningnummer BE20 9734 5290 4956

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Marie d’Orville en Marie’s Projects en/of voor aan- en verkoopovereenkomsten met Karin Behaegel/Marie d’Orville/Marie’s Projects.
Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op via de contactfiche op de website of via marie.d.orville.8@gmail.com.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Marie d’Orville/Marie’s Projects, Karin Behaegel, Beerlegemsebaan 96, 9630 Beerlegem, België en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Marie d’Orville/ Marie Projects (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door over te gaan tot een aan- of verkoop bij Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel of zijn bezoek aan de website, bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Alle actievoorwaarden op artikelen vervallen 14 dagen na verwittiging van levering van de artikelen waarop een actievoorwaarde geldt.

4. Aanbod

Het assortiment van Marie’s projects kan divers zijn.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Marie d’Orville/ Marie’s Projects/Karin Behaegel levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van  niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via het contactformulier. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming (internet)verkoop

Een (online)bestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een (online)bestelling wordt door Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Marie d’Orville/Marie’s Projects geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Marie d’Orville/Marie’s Projects/Karin Behaegel zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing is in haar eventueel fysieke winkel. De prijzen waaraan Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. Bij bestellingen via de website worden de door de gebruiker te betalen verzendkosten, duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestellingen via mail gelden dezelfde voorwaarden, tenzij anders besproken. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om aan Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen, behalve voor aankopen van meer dan 10 stuks van eenzelfde artikel of e-books (zie verder). Dit kan via 0468/19 21 47 of via marie.d.orville.8@gmail.com. Vanaf de dag waarop hij aan Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen.

Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (bijvoorbeeld: multimedia-artikelen, zoals cd's en dvd’s en delicate of kunstvoorwerpen), zal een retour door  Marie’s Projects/ Marie d’Orville/Karin Behaegel slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel de artikelen (en de verzendingskosten, indien alle artikelen uit een bestelling retour worden gestuurd) terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel kan na de terugbetaling van de goederen en eventuele verzendingskosten een schadevergoeding vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

10. Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel te melden. Klachten zullen door Marie’s Projects/Marie d’Orville in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de marie.d.orville.8@gmail.com worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven) Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel, Beerlegemsebaan 96, 9630 Beerlegem. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

11. Bewijs

De gebruiker en Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Marie’s Projects/Marie d’Orville/Karin Behaegel door partijen worden aanvaard als bewijs.

12. Betaling

De klant kan zijn bestelling onmiddellijk betalen via Visa, Mastercard, Maestro of indien van toepassing binnen de dertig dagen na factuurdatum.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Marie d’Orville/Karin Behaegel/Marie’s Projects of rechthoudende derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of bestellingen bij Karin Behaegel/Marie d’Orville/Marie’s Projects zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

18. Klachten

Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen via marie.d.orville.8@gmail.com

Raakt het geschil niet opgelost, dan kan de klant klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie.

 

Privacy

Marie’s Projects verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
De verwerking gebeurt voor vb. klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling, en vb. om u af en toe op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten of activiteiten (direct marketing)] op basis van vb. ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing? Dan volstaat het om dit mee te delen via marie.d.orville.8@gmail.com. Via dit  adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.
Bent u het oneens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Dan nodigen wij u uit om eerst contact met ons op te nemen. Vervolgens kan u zich steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). (zie voor de volledige privacypolicy op de betreffende pagina).

bottom of page